algemene

Voorwaarden

BB Noord & Park te Amsterdam | Augustus 2020
1. Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Bed &
Breakfast Noord & Park, gelegen aan de Buiksloterdijk 276, 1034 ZD Amsterdam,
hierna ook wel te noemen BB Noord & Park of de B&B.
1.2. Definities:
• Gast: een persoon die bij de B&B heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig
is aangemeld.
• Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient
ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
• Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van
de B&B, de B&B beheert.
• Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
• Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door BB Noord & Park.
• Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen
de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.
1.3. Na verzending van de reserveringsbevestiging worden de Algemene Voorwaarden
van kracht.
1.4. Het minimum verblijf in de B&B is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de
zomer maanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.
1.5. Gasten van de B&B dienen zich te houden aan de Algemene Voorwaarden. De
Algemene Voorwaarden worden bij reservering verstrekt en liggen tevens ter
inzage in de B&B. De Algemene Voorwaarden zijn tevens in te zien op de website
www.bbnoordenpark.nl.
1.6. Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en/of bij ongepast gedrag, kunnen
de eigenaar(s)/ beheerder(s) gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot de
B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van
redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.7. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kosteloos
verstrekt.

2. Bed & Breakfast Noord & Park
2.1. De B&B is beschreven op de website www.bbnoordenpark.nl.
2.2. Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen
zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s, en de actuele
situatie van de B&B ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de
gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
2.3. De B&B is geschikt voor overnachting van twee personen. Er is een baby bed
aanwezig voor een baby of een dreumes en een logeerbed voor grotere kinderen.
2.4. Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in de B&B.
2.5. Roken is niet toegestaan in de B&B
2.6. De B&B bevindt zich op de begane grond. Neem contact met ons op als u vragen
heeft over de aanwezige faciliteiten en wij zullen ons best doen om uw verblijf zo
comfortabel mogelijk te maken.

3. Prijzen
3.1. De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn
inclusief BTW en exclusief toeristenbelasting. De tarieven zijn inclusief ontbijt en gebruik
van 2 fietsen en een Canadese kano.
3.2. De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering -en/of reisverzekering en/of
andere kosten.
3.3. Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van
tussentijdse wijzigingen.
3.4. Consumeren van eten of drinken, beschikbaar gesteld door de B&B, wordt door u
afgerekend op basis van vertrouwen. De prijslijst is beschikbaar bij de koelkast.
3.5. Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.bbnoordenpark.nl) worden
geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud
van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar
website gebonden.

4. Reservering en bevestiging
4.1. De reservering van het appartement in de B&B kan telefonisch, per e-mail en
online worden gedaan
4.2. Daarnaast kan er gereserveerd worden via
• De website van BB Noord & Park
• De website van Bed and Breakfast Nederland
4.3. Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben
4.4. De persoon die bij ons heeft geregistreerd is de hoofdgast en dient minimaal 18
jaar of ouder te zijn
4.5. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt de B&B u een e-mail met de
bevestiging. Op dat moment worden de Algemene Voorwaarden van kracht
4.6. Zonder uw contactgegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te
verstrekken
4.7. Na bevestiging van de reserveringsaanvraag door de B&B én betaling van uw
reservering is deze definitief voor beide partijen.

5. Annulering/No-Show (zonder annulering niet komen)
5.1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om gebruik te maken van de B&B, dient u
dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaar(s) te melden.
5.2. Bij annulering betaalt/ betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder:
• Annulering tot twee weken voor de geboekte datum/ ingangsdatum is
kosteloos;
• Bij annulering tussen 14 en 8 dagen voor de geboekte datum/ ingangsdatum:
50% van de overeengekomen prijs;
• Bij annulering tussen 7 en 2 dagen voor de geboekte datum/ ingangsdatum: 75%
van de overeengekomen prijs;
• Bij annulering tussen 2 en 0 dagen voor de geboekte datum/ ingangsdatum:
100% van de overeengekomen prijs;
• No-Show: indien u zonder annulering niet op de geboekte datum/ data niet
aanwezig bent wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
5.3. Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag dient
de annulering schriftelijk via het contactformulier op de website of per e-mail via
hello@bbnoordenpark.nl te worden doorgegeven aan de B&B.

6. Aankomst en vertrek
6.1. Bij aankomst dient u zich te melden bij de eigenaar.
6.2. Ter legimitatie kan gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te
tonen.
6.3. De hoofdgast ontvangt een sleutel van de B&B die bij vertrek dient te worden
ingeleverd.
6.4. Op de dag van aankomst is de B&B vanaf 15:00 uur beschikbaar.
6.5. Op de dag van vertrek dient u de B&B uiterlijk om 11:00 uur te verlaten.
6.6. Alleen in overleg met de eigenaar/ beheerder kan van bovengenoemde tijden
afgeweken worden.
6.7. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

7. Ontbijt
7.1. Het ontbijt is inbegrepen in de verblijfskosten. Wanneer u geen gebruik maakt van het ontbijt kunnen wij geen korting berekenen of kosten in mindering brengen
7.2. Wanneer u dieetwensen heeft kunt u dit doorgeven bij de reservering, per e-mail
(hello@bbnoorddenpark.nl) of bij aankomst.
7.3. Het ontbijt wordt in de B&B, of buiten op het terras geserveerd.

8. Uw verblijf
8.1. Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur, dient te worden
voorkomen.
8.2. Radio’s, televisies, en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken aan
anderen.
8.3. Mogelijke bezoekers van gasten mogen niet zonder toestemming van de
eigenaar(s)/beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de B&B.
8.4. De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. De B&B heeft een eigen afsluitbare ingang.

9. Schade
9.1. De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B te gebruiken
overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke
gebruiksinstructies.
9.2. De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan
de B&B en/of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
9.3. Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de
gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of
vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder
op diens eerste verzoek te worden vergoed.
9.4. Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B&B worden alle
hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast
verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur
deze te voldoen.
9.5. Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht
de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B te versturen.

10. Aansprakelijkheid
10.1. De B&B is niet aansprakelijk voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in
de B&B geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken
dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de B&B zoals
storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties,
niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid
van de B&B.
10.2. De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten
aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
10.3. Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B,
indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de
gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds
beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De
aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag
dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
10.4. De B&B is niet aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of
diefstal van eigendommen van de gebruikers.

11. Klachten, meningsverschillen
11.1. De gast is steeds gerechtigd eventuele klachten aan de eigenaar(s)/ beheerder(s)
van de B&B voor te leggen. Deze zullen een klacht steeds adequaat en met
bekwame spoed te behandelen, op zo’n manier dat de klacht naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.
11.2. De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil,
tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

12. Overmacht
12.1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn de eigenaar(s)/
beheerder(s) gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of
tijdelijk op te schorten zonder dat de gast(en) aanspraak op nakoming en/of
schadevergoeding kan doen gelden.
12.2. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:
oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het
energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege,
schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden,
buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste
familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de
overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de eigenaar(s) /
beheerder(s) kan worden gevergd.

13. Privacy
13.1. De verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens zullen door de eigenaar(s)/
beheerder(s) vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking
worden gesteld. Voor meer info verwijs ik u naar de pagina privacyverklaring.

14. Slotbepaling
14.1. Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de
onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. NietNederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene
voorwaarden.
14.2. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze
voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter
in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders
bepalen.
14.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen
voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

B&B Noorderpark te Amsterdam | Augustus 2020
1. Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Bed &
Breakfast Noorderpark, gelegen aan de Buiksloterdijk 276, 1034 ZD Amsterdam,
hierna ook wel te noemen B&B Noorderpark of de B&B.
1.2. Definities:
• Gast: een persoon die bij de B&B heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig
is aangemeld.
• Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient
ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
• Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van
de B&B, de B&B beheert.
• Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
• Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door B&B
Noorderpark.
• Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen
de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.
1.3. Na verzending van de reserveringsbevestiging worden de Algemene Voorwaarden
van kracht.
1.4. Het minimum verblijf in de B&B is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de
zomer maanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.
1.5. Gasten van de B&B dienen zich te houden aan de Algemene Voorwaarden. De
Algemene Voorwaarden worden bij reservering verstrekt en liggen tevens ter
inzage in de B&B. De Algemene Voorwaarden zijn tevens in te zien op de website
www.bbnoorderpark.nl.
1.6. Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en/of bij ongepast gedrag, kunnen
de eigenaar(s)/ beheerder(s) gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot de
B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van
redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.7. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kosteloos
verstrekt.

2. Bed & Breakfast Noorderpark
2.1. De B&B is beschreven op de website www.bbnoorderpark.nl.
2.2. Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen
zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s, en de actuele
situatie van de B&B ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de
gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
2.3. De B&B is geschikt voor overnachting van twee personen. Er is een baby bed
aanwezig voor een baby of een dreumes en een logeerbed voor grotere kinderen.
2.4. Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in de B&B.
2.5. Roken is niet toegestaan in de B&B
2.6. De B&B bevindt zich op de begane grond. Neem contact met ons op als u vragen
heeft over de aanwezige faciliteiten en wij zullen ons best doen om uw verblijf zo
comfortabel mogelijk te maken.

3. Prijzen
3.1. De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn
inclusief BTW en toeristenbelasting. De tarieven zijn inclusief ontbijt en gebruik
van 2 fietsen en een Canadese kano.
3.2. De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering -en/of reisverzekering en/of
andere kosten.
3.3. Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van
tussentijdse wijzigingen.
3.4. Consumeren van eten of drinken, beschikbaar gesteld door de B&B, wordt door u
afgerekend op basis van vertrouwen. De prijslijst is beschikbaar bij de koelkast.
3.5. Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.bbnoorderpark.nl) worden
geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud
van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar
website gebonden.

4. Reservering en bevestiging
4.1. De reservering van het appartement in de B&B kan telefonisch, per e-mail en
online worden gedaan
4.2. Daarnaast kan er gereserveerd worden via
• De website van B&B Noorderpark
• De website van Bed and Breakfast Nederland
4.3. Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben
4.4. De persoon die bij ons heeft geregistreerd is de hoofdgast en dient minimaal 18
jaar of ouder te zijn
4.5. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt de B&B u een e-mail met de
bevestiging. Op dat moment worden de Algemene Voorwaarden van kracht
4.6. Zonder uw contactgegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te
verstrekken
4.7. Na bevestiging van de reserveringsaanvraag door de B&B én betaling van uw
reservering is deze definitief voor beide partijen.

5. Annulering/No-Show (zonder annulering niet komen)
5.1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om gebruik te maken van de B&B, dient u
dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaar(s) te melden.
5.2. Bij annulering betaalt/ betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder:
• Annulering tot twee weken voor de geboekte datum/ ingangsdatum is
kosteloos;
• Bij annulering tussen 14 en 8 dagen voor de geboekte datum/ ingangsdatum:
50% van de overeengekomen prijs;
• Bij annulering tussen 7 en 2 dagen voor de geboekte datum/ ingangsdatum: 75%
van de overeengekomen prijs;
• Bij annulering tussen 2 en 0 dagen voor de geboekte datum/ ingangsdatum:
100% van de overeengekomen prijs;
• No-Show: indien u zonder annulering niet op de geboekte datum/ data niet
aanwezig bent wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
5.3. Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag dient
de annulering schriftelijk via het contactformulier op de website of per e-mail via
hello@bbnoordenpark.nl te worden doorgegeven aan de B&B.

6. Aankomst en vertrek
6.1. Bij aankomst dient u zich te melden bij de eigenaar.
6.2. Ter legimitatie kan gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te
tonen.
6.3. De hoofdgast ontvangt een sleutel van de B&B die bij vertrek dient te worden
ingeleverd.
6.4. Op de dag van aankomst is de B&B vanaf 15:00 uur beschikbaar.
6.5. Op de dag van vertrek dient u de B&B uiterlijk om 11:00 uur te verlaten.
6.6. Alleen in overleg met de eigenaar/ beheerder kan van bovengenoemde tijden
afgeweken worden.
6.7. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

7. Ontbijt
7.1. Het ontbijt is inbegrepen in de verblijfskosten. Wanneer u geen gebruik maakt van het ontbijt kunnen wij geen korting berekenen of kosten in mindering brengen
7.2. Wanneer u dieetwensen heeft kunt u dit doorgeven bij de reservering, per e-mail
(hello@bbnoordderpark.nl) of bij aankomst.
7.3. Het ontbijt wordt in de B&B, of buiten op het terras geserveerd.

8. Uw verblijf
8.1. Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur, dient te worden
voorkomen.
8.2. Radio’s, televisies, en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken aan
anderen.
8.3. Mogelijke bezoekers van gasten mogen niet zonder toestemming van de
eigenaar(s)/beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de B&B.
8.4. De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. De B&B heeft een eigen afsluitbare ingang.

9. Schade
9.1. De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B te gebruiken
overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke
gebruiksinstructies.
9.2. De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan
de B&B en/of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
9.3. Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de
gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of
vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder
op diens eerste verzoek te worden vergoed.
9.4. Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B&B worden alle
hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast
verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur
deze te voldoen.
9.5. Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht
de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B te versturen.

10. Aansprakelijkheid
10.1. De B&B is niet aansprakelijk voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in
de B&B geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken
dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de B&B zoals
storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties,
niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid
van de B&B.
10.2. De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten
aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
10.3. Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B,
indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de
gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds
beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De
aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag
dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
10.4. De B&B is niet aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of
diefstal van eigendommen van de gebruikers.

11. Klachten, meningsverschillen
11.1. De gast is steeds gerechtigd eventuele klachten aan de eigenaar(s)/ beheerder(s)
van de B&B voor te leggen. Deze zullen een klacht steeds adequaat en met
bekwame spoed te behandelen, op zo’n manier dat de klacht naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.
11.2. De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil,
tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

12. Overmacht
12.1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn de eigenaar(s)/
beheerder(s) gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of
tijdelijk op te schorten zonder dat de gast(en) aanspraak op nakoming en/of
schadevergoeding kan doen gelden.
12.2. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:
oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het
energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege,
schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden,
buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste
familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de
overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de eigenaar(s) /
beheerder(s) kan worden gevergd.

13. Privacy
13.1. De verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens zullen door de eigenaar(s)/
beheerder(s) vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking
worden gesteld. Voor meer info verwijs ik u naar de pagina privacyverklaring.

14. Slotbepaling
14.1. Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de
onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. NietNederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene
voorwaarden.
14.2. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze
voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter
in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders
bepalen.
14.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen
voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.